Logo Gmina Włocławek

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7171
W sumie: 145228

Pytania i odpowiedzi

1. Dlaczego w Polsce zmienia się system gospodarowania odpadami?
 
Zmiany istniejącego systemu są podyktowane wymogami przepisów unijnych i obowiązkiem dostosowania polskiego systemu prawa do uregulowań polityki ekologicznej , stosowanej w Unii Europejskiej. Zmiany te mają na celu długofalowe wdrażanie unijnej strategii gospodarowania odpadami, w tym odpadami komunalnymi.
 
2. Jakie są główne cele nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
 
Główne cele znowelizowanej ustawy to m.in.:
  • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami,
  • wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów,
  • wyeliminowanie nielegalnego pozbywania się odpadów,
  • zobowiązanie gmin do przejęcia obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie pozbywania się odpadów z ich posesji.
 
3. Do kogo należy utrzymanie czystości im porządku w gminach?
 
Zapewnienie utrzymania czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.
 
4. Na jakim szczeblu opracowuje się plany gospodarki odpadami?
 
Istnieje obowiązek opracowania:
  • Krajowego planu  gospodarki odpadami. Projekt takiego planu opracowuje i przedkłada Minister Środowiska, uchwala natomiast Rada Ministrów.
  • Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Projekt takiego planu opracowuje zarząd województwa, a uchwala sejmik województwa.
  • Planów gospodarki odpadami na szczeblu powiatu i gminy nie opracowuje się.
5. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
 
Do obowiązków mieszkańca należy wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym   i  sanitarnym. Gmina nie może , zgodnie z obowiązującymi przepisami, przejąć tego zadania.
 
Taki stan prawny obowiązywał do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z dniem 6 marca 2013 r.,w związku ze zmianą art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy gminne mogą obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki przejąć jako swoje zadanie. Korzystając z tego uprawnienia Rada Gminy Włocławek na mocy uchwały Nr XX/186/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ustaliła, że w zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości m.in. dostarczane będą worki, pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych.
Tak więc to Gmina Włocławek, korzystając ze zmienionych przepisów, zapewni swoim mieszkańcom z dniem 1 lipca 2013 r. worki, pojemniki i kontenery do zbierania odpadów.
 
 
6. Czy gmina może w jakiś sposób pomóc mieszkańcom w zakresie zakupu pojemników?
 
Tak, gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, proponując, jako dodatkową usługę, za dodatkową  opłatą  wyposażenie w pojemniki. Usługa ta może być realizowana za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu. Przedsiębiorcy takiemu za taką dodatkową usługę, należy się dodatkowe wynagrodzenie.  
 
7. Kto określa stawkę opłat za usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych?
 
To stanowiący,  jakim jest Rada Gminy Włocławek, określi dla mieszkańców naszej gminy  stawkę i sposób naliczania opłaty, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia. 
 
8.Jaki organ dokonuje wyboru przedsiębiorcy, który będzie odbierał odpady w nowym systemie?
 
Wójt gminy jest zobowiązany zorganizować przetarg, w ramach którego wyłoniony zostanie przedsiębiorca na odbieranie odpadów komunalnych.
 
9. Kto może przystąpić do takiego przetargu?
 
Do takiego przetargu mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani w rejestrze działalności regulowanej, prowadzonym przez wójta gminy, na terenie której zamierzają odbierać odpady komunalne oraz spółki z udziałem gminy lub związku międzygminnego.
 
10. Na podstawie jakiego dokumentu właściciel nieruchomości określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami?
 
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację taką należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub określonej w deklaracji ilości odpadów właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
 
11. Kto określa wzór deklaracji?
 
Wzór deklaracji określa rada Gminy drodze uchwały.
 
12. Co się stanie w przypadku niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji?
 
Wówczas wójt gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki , w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
 
13. Jakie są górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy ?
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/236/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zostały ustalone górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości:
- nieczystości ciekłe – 28,00 zł/m3,
- odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny – 240,00 zł/m3,
- odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – 120,00 zł/m3.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Przyjmuje interesantów w urzędzie w każdy wtorek od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Od godziny 13:00 do godziny 16:00 spotkania z mieszkańcami w terenie.

Urząd gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. 54 230-53-00
tel./fax 54 230-53-53
urzad@gmina.wloclawek.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.