Logo Gmina Włocławek

Zebrania Sołeckie

ZEBRANIA WIEJSKIE

DLA WYBORU SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMIENIE WŁOCŁAWEK

STYCZEŃ/MARZEC 2019 r.

 - PODSUMOWANIE

Podstawę prawną zwołania zebrań we wszystkich sołectwach Gminy Włocławek stanowi § 22 statutów sołectw, zgodnie z którym Wójt Gminy Włocławek na mocy postanowienia zwołuje zebrania wiejskie. We wszystkich zebraniach wiejskich uczestniczyła Pani Magdalena Korpolak – Komorowska Wójt Gminy Włocławek oraz Pan Zbigniew Reniecki Przewodniczący Rady Gminy Włocławek.

Poniższe podsumowanie zawiera informacje o wybranych sołtysach, radach sołeckich, dacie zebrania, frekwencji oraz zgłoszonych wnioskach.

 

Sołectwo Dąb Mały - 24 styczeń 2019 r. godz. 17:00

Frekwencja: 31 osób

Sołtys - Pani Anna Ziętarska
 

Rada Sołecka:

1. Pani Wioletta Zamerska
2. Pani Anna Rzadkowolska
3. Pani Hanna Bartosiak

 

Wnioski:

 1. Naprawa ul. Irysowej w Dębie, ponieważ droga jest w fatalnym stanie  (błoto
  i dziury).
 2. Naprawa oświetlenia drogowego, ponieważ niektóre lampy nie świecą.
 3. Zwrócić się do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za obszar „ Natura 2000”
  z prośbą o wykluczenie obszaru w Dębie z „ Natury 2000”. Jeziora są zanieczyszczane przez mewy, które wyparły inne ptaki, przez co również działki tracą na wartości. Pismo w tej sprawie mieszkańcy kierowali do Urzędu Gminy.

 

Ponadto poruszony został temat bezdomnych psów, które błąkają się na terenie sołectwa.

Pani Wójt w tym zakresie odpowiedziała, że na spotkaniu samorządowców ze Starostą Włocławskim, w porozumieniu z pozostałymi samorządami z powiatu włocławskiego zgłosiła wniosek o budowę schroniska w gminie Choceń. Wniosek uzyskała akceptację i poparcie samorządów i w najbliższej przyszłości temat będzie analizowany.

Mieszkańcy poruszyli również sprawę odpłatności za usługi wywozu nieczystości z szamb. Jest to droga usługa i nie chcą przyjeżdżać do pojedynczych mieszkańców. Czy są jakieś inne firmy, które  mają tańsze stawki i podjęły by się odbioru nieczystości na terenie sołectwa?

 

Sołectwo Skoki Duże - 24 styczeń 2019 r. godz. 18:30

Frekwencja: 36 osób

Sołtys - Pani Ewa Jżmanowska
 

Rada Sołecka:

1. Pan Jan Przybylski
2. Pani Dorota Przybyt
3. Pani Aneta Gronalewska 

 

Wnioski:

 1. Obcięcie drzew i poboczy przy drogach na terenie sołectwa Skoki Duże.
 2. Wybudowanie chodnika przy drodze krajowej – początek gminy.
 3. Jeśli to możliwe, zlikwidować zwężenia i wysepki na drodze krajowej.
 4. Ustawienie ogólnego kosza na śmieci na terenie sołectwa.
 5. Przydzielenie pracowników prac interwencyjnych na teren sołectwa.
 6. Ustawienie barierek ochronnych przy drodze krajowej w Skokach Dużych
 7. ( od zakrętu, tam gdzie stoi odblaskowy słupek).
 8. Zastanowić się nad zmianą stomatologa w Ośrodku Zdrowia w Smólniku, ponieważ obecny tylko wyrwa zęby a nie leczy.
 9. Zastanowić się nad taką organizacją pracy w Ośrodku Zdrowia w Smólniku, żeby chociaż jeden dzień w tygodniu lekarz przyjmował w  godzinach popołudniowych.

 

Sołectwo Warząchewka Nowa - 25 stycznia 2019 r. godz. 16:30

Frekwencja: 23 osoby

Sołtys - Pan Reniec Władysław 
 

Rada Sołecka:

1. Pan Marian Tracikowski
2. Pani Wioletta Pawińska
3. Pan Tomasz Reniec

Wnioski:

 1. Zgłoszono dziury na moście na Rakutówce.
 2. W szkole lub remizie zorganizować zajęcia fitness.
 3. Zmiana okręgu wyborczego dla Warząchewki Nowej.
 4. Wyjaśnić sprawę braku znaków drogowych na drodze Warząchewka Nowa – Łagiewniki (tonaż).
 5. Dworzec kolejowy w Warząchewce Nowej – brak zadaszenia (wiaty).
 6. Zapory na przejeździe kolejowym w Warząchewce.
 7. Poprawa drogi w Warząchewce Nowej (przy sołtysie).
 8. Poruszono sprawę bezdomnych psów.
 9. Dofinansowanie do fotowoltaiki – nabór wniosków.
 10. Zebranie wiejskie i spotkanie z Panią Wójt.
 11. Posypywanie drogi przez piaskarkę – dokładniejsze.

 

Sołectwo Pińczata - 25 stycznia 2019 r. godz. 17:30

Frekwencja: 34 osoby

Sołtys - Pani Monika Szubska

Rada Sołecka:

1. Pani Feliksa Umińska
2. Pani Urszula Szubska
3. Pani Anna Jarębska
4. Pani Barbara Heinrich

 

Wnioski:

 1. Ścieżka rowerowa do Pińczaty.
 2. Chodnik przy sklepie (zmiana ograniczenia ruchu na jednokierunkowy).
 3. Dodatkowy nabór wniosków dotyczący fotowoltaiki.
 4. Zmiana okręgów wyborczych.
 5. Poruszono sprawę zadłużenia gminy (do którego roku jest zadłużona gmina).
 6. Utworzenie Rady Biznesu.
 7. Oplata podatków – kontrole podatkowe.
 8. Podniesienie do wyższej rangi wyborów sołtysa i status sołtysa.
 9. Wprowadzenie ekwiwalentu dla radnych w formie ryczałtu.
 10. Zorganizowanie zajęć fitness.
 11. Zorganizowanie cyklicznych spotkań z mieszkańcami.
 12. Święto pieroga 29.06.2019 r.
 13. Dodatkowe kursy autobusowe.
 14. Przegląd hydrantów.
 15. Wymiana słupów energetycznych.

 

Sołectwo Wistka Królewska - 31 styczeń 2019 r. godz. 16:30

Frekwencja: 49 osób

Sołtys - Pani Iwona Kowalska

Rada Sołecka:

1. Pan Marcin Dereszewski 
2. Pan Przemysław Brauer
3. Pani Beata Sadowska

 

Wnioski:

 1. Udrożnić kanały.
 2. Dziury w wale przeciwpowodziowym zrobione przez bobry.
 3. Wykonanie drogi na terenie działek przekazanych przez mieszkańców Gminie.

 

 

Sołectwo Telążna Leśna - 31 stycznia 2019 r. godz. 18:00

Frekwencja: 34 osoby

Sołtys - Pan Kowalewski Michał 


Rada Sołecka:

1. Pani Renata Kowalewska
2. Pani Longina Wierzbicka
3. Pani Bożena Michalska
 

Wnioski:

 1. Wniosek dot. drogi w miejscowości Telążna Leśna.
 2. Droga w Telążnej Leśnej – droga gminna piaszczysta (nieutwardzona).
 3. Oświetlenie – uzupełnienie na drodze powiatowej – Telążna Leśna nr 29 - na zakręcie.
 4. Tablica z numerami miejscowości – Od nr do nr.
 5. Remont świetlicy w Telążnej Leśnej.
 6. Autobusy – zbyt mała częstotliwość kursów.
 7. Poczta Polska – agencja w Smólniku.
 8. Woda w okresie letnim.
 9. Urządzenia na Stacji Uzdatniania Wody są stare i częste są awarie. Wymiana sprzętu, modernizacja stacji – brak ciśnienia.
 10. Brak ogrzewania świetlicy, nieotynkowana, cały czas w remoncie, przy drodze powiatowej.

 

Sołectwo Mursk - 1 luty 2019 r. godz. 18:00

Frekwencja: 17 osób

Sołtys - Pan Jakub Wojciechowski

Rada Sołecka:

1. Pani Małgorzata Rzadkowolska
2. Pani Małgorzata Mojciechowska
3. Pan Marek Gębicki

 

Wnioski:

 1. Zawnioskowano o pismo do nadleśnictwa dot. remontu drogi w Mursku.

 

Sołectwo Warząchewka Polska - 2 luty 2019 r. godz. 18:30

Frekwencja: 80 osób

Sołtys - Pani Wujkiewicz Teresa  
 

Rada Sołecka:
1. Pani Joanna Kostrzewska
2. Pani Aleksandra Nowacka
3. Pani Elżbieta Kurdubska

 

Wnioski:

 1. Wniosek o wykonanie podjazdów.
 2. Brak oświetlenia drogi na Wojewódzkiej oraz brak inwestycji na przyszłe lata, brak remontu drogi.
 3. Jak był wykonany fundusz sołecki w związku z przeznaczeniem na remont dróg (jakie były przeprowadzone prace i jakie z tym związane koszty).
 4. Co było przyczyną odwołania zajęć TaiChi.
 5. Zorganizowanie zajęć fitness.
 6. Umieszczenie tablicy informacyjnej z nazwami ulic.
 7. Zwiększenie częstotliwości kursu autobusów.
 8. Przebudowa drogi ogrodowej.
 9. Wyjazd z ulicy Alternatywy, ustawić znak na skrzyżowaniu.
 10. Remont i przebudowa ulicy Kolejowej.

 

Sołectwo Warząchewka Królewska - 7 luty 2019 r. godz. 16:30

Frekwencja: 20 osób

Sołtys - Pan Kazimierz Rychlewski  

Rada Sołecka:
1. Pan Kazimierz Madaj
2. Pan Paweł Michalski
3. Pani Agnieszka Zaustowska


Wnioski:

 1. Jakość worków naśmieci i wielkość (zmniejszone).
 2. Mycie pojemników na odpady.
 3. Wystawiane worki z odpadami komunalnymi rozrywane są przez psy.
 4. Poruszono sprawę opłat za śmieci – złożono 2 stycznia 2019 r. deklarację na śmieci na 3 osoby a przypis opłat jest na 5 osób. Ta sama sytuacja miała miejsce w roku 2018.
 5. Droga przez las do drogi DK91 czy będzie naprawiona ustalić termin spotkania w sprawie naprawy drogi.
 6. Zgłoszono wniosek o założenie lampy w stronę Smolarki.
 7. Budowa chodnika w stronę Smolarki.
 8. Przy zjeździe ze Smolarki drogi gruntowej na asfaltową robi się uskok.
 9. Zwrócono uwagę na jakość wykonanej usługi w zakresie odśnieżania i sypania dróg (posypane są tylko trochę).
 10. Zgłoszono wniosek o zmianę okręgów wyborczych .

 

Sołectwo Józefowo - 8 luty 2019 r. godz. 16:30

Frekwencja: 66 osób

Sołtys - Pani Wichrowska Mariola

Rada Sołecka:

1. Pan Arkadiusz Szydłowski 
2. Pan Adrian Wilczyński
3. Pan Mateusz Gabryszewski
4. Pani Helena Przybyszewska
5. PanI Krystyna Bojarska

 

Wnioski:

 1. Poprawa nawierzchni od Józefowa w kierunku Ładnego.
 2. Droga na Rybnicy ( nieuregulowany stan prawny).
 3. Poprawa stanu drogi w Józefowie.
 4. Odśnieżanie drogi od sklepu w Rybnicy w kierunku Włocławka (teren miasta).
 5. Boisko na terenie sołectwa Józefowo.
 6. Budowa oświetlenia.
 7. Informacja zwrotna dla mieszkańców odnośnie funduszu sołeckiego.

 

Sołectwo Modzerowo - 8 luty 2019 godz. 18:30

Frekwencja: 61 osób

Sołtys - Pani Lewandowska Rozalia
 

Rada Sołecka:

1. Pan Piotr Knerek
2. Pan Jacek Kaniewski
3. Pani Aneta Szczygielska
4. Pani Beata Moczadło
5. Pan Łukasz Góreczny

 

Wnioski:

 1. Nie otwiera się strona internetowa w zakładce „AZBEST”.
 2. W ubiegłym roku nie została wykonana planowana sieć wodociągowa na terenie sołectwa, zniszczona droga w kierunku nowych zabudowań (odchodzi od drogi gminnej w kierunku Józefowa).
 3. Przejścia dla pieszych, przy sklepach w Modzerowie.
 4. Obowiązek odśnieżania chodników przy posesji, jeżeli oddziela je pas zieleni (interpretacja ws. odśnieżania chodników).
 5. Brak korytek ściekowych przy wylanej w ubiegłym roku nawierzchni na pętli
 6. w Modzerowie.
 7. Nie zrobiona droga równoległa do krajowej, przy kanale, wzdłuż kanału (na drogę miała zostać przeznaczona kwota 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego).
 8. Zmiana kursu autobusu linii nr 8 z godz. 10:25 na godz. 9:15.
 9. Wyrównanie drogi, zjazdu z drogi asfaltowej w kierunku Józefowa (zjazd w lewo przed szkołą).
 10. Wcześniej odśnieżać chodnik w kierunku szkoły.
 11. Pracownicy Gminnego Ośrodek  Pomocy Społecznej nie odwiedzają mieszkańców, którzy korzystają z pomocy GOPS, brak kontroli.
 12. Brak koszy przy pętli.
 13. Ścieżka rowerowa.
 14. Na jakim etapie jest fotowoltaika.
 15. Wymiana piecy, środki na dofinansowanie.

 

Sołectwo Ludwinowo - 14 luty 2019 r. godz. 16:30

Frekwencja: 35 osób

Sołtys - Pani Grażyna Jakrzewska

Rada Sołecka:

1. Pani Violetta Kruszka
2. Pan Jacek Drożdżewski
3. Pani Karolina Wojnarowska
4. Pani Zofia Orzelska
5. Pan Daniel Świątkowski

 

Wnioski:

 1. Sprawa wyrównania drogi w Ludwinowie.
 2. Droga gruntowa Dębice – Ludwinowo jest notorycznie rozjeżdżana przez samochody z terenu budowy drogi wojewódzkiej.
 3. Zalewanie pól i łąk wodą z zarośniętych rowów i urządzeń melioracyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Sołectwo Kruszynek - 14 luty 2019 r. godz. 18:30

Frekwencja: 51 osób

Sołtys - Pani Łysiak Aleksandra 

Rada Sołecka:

1. Pani Róża Węgielewska
2. Pan Paweł Andrzejewski
3. Pani Agata Sikorska
4. Pani Ewelina Kozicka
5. Pan Włodzimierz Kruszka

 

Wnioski:

 1. Zastanowić się nad zmianą stomatologa w Ośrodku Zdrowia w Kruszynie, ponieważ obecnie nie chce leczyć na NFZ tylko prywatnie.
 2. Przestawić znak obszar zabudowany na drodze Powiatowej Kruszyn – Choceń.
 3. Naprawa drogi w ramach gwarancji.
 4. Naprawa drogi przy placu buraczanym w stronę nieruchomości .
 5. Przekazać maszyny do odśnieżania np. do szkoły czy klubu sportowego a w to miejsce gmina niech zakupi urządzenia na siłownie zewnętrzną.
 6. Pękający słup energetyczny przy pałacu naprzeciw placu zabaw.
 7. Budowa chodnika przy kamienicy, ubiegła Pani Wójt obiecała, że zostanie wykonany z materiałów rozbiórkowych z drogi wojewódzkiej.
 8. Drzewo do wycięcia w ogródku przy bloku, liście z drzewa zanieczyszczają szambo.
 9. Studzienka przy działkach w okolicy placu buraczanego  jest niezabezpieczona.
 10. Studnia przy placu zabaw niezabezpieczona.
 11. Lokatorka nie wpuszcza kominiarza aby dokonał przeglądu.
 12. W Kruszynku przy drodze powiatowej wykonać rowy francuskie.

 

Sołectwo Dobra Wola - 15 luty 2019 r. godz. 16:30

Frekwencja: 63 osoby

Sołtys - Pan Marek Krawiecki

Rada Sołecka:

1. Pani Małgorzata Świątkowska
2. Pan Roman Chmielewski
3. Pani Ewelina Lange

 

Wnioski:

 1. Termin wejścia uchwały dot. wzrostu cen za odpady.  Pani Wójt odpowiedziała, że ceny wejdą w życie z dniem 1 marca.
 2. Stomatolog w Ośrodku w Kruszynie wyrywa zęby tylko prywatnie a na kasę chorych to już nie. Pani Wójt odpowiedziała, że temat ten jest poruszany na każdym zebraniu. Temat ten zostanie poruszony podczas Rady Społecznej.
 3. Ustawienie większego kosza na śmieci przy bloku nr 17.
 4. Naprawa dziur w drodze Kruszynek – Świętosław, droga jest w fatalnym stanie.

 

Sołectwo Markowo - 21 luty 2019 r. godz. 16:30

Frekwencja: 31 osób

Sołtys - Pan Ochmański Mieczysław

Rada Sołecka:

1. Pan Władysław Beciński
2. Pan Paweł Ulewicz
3. Pani Fabiola Gawrońska

 

Wnioski:

 1. Obciąć gałęzie na terenie sołectwa.
 2. Budowa drogi Sykuła 1.2.
 3. Naprawa drogi na Markowie – w stronę Brześcia Kujawskiego.
 4. Oczyścić rowy melioracyjne – Gminna Spółka Wodna.
 5. Sprawdzić listę osób i okres oczekiwania na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 6. Rozważyć możliwość postawienia bankomatu KDBS na terenie Kruszyna dla okolicznych mieszkańców.
 7. Sprawdzić czy jest możliwość zasypania rowu, który stwarza niebezpieczeństwo.

 

Sołectwo Gróbce - 21 luty 2019 r. godz. 18:30

Frekwencja: 13 osób

Sołtys - Pan Roman Kurpiński

Rada Sołecka:

1. Pan Marek Chojnacki
2. Pan Artur Kruszka
3. Pan Dariusz Pańka

 

Wnioski:

 1. Sprawdzić listę osób oczekujących na  przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 2. Obcięcie drzew, poboczy przy drodze gminnej.
 3. Zebrać ziemię na poboczach i wyczyścić rowy melioracyjne dot. Gminnej Spółki Wodnej.
 4. Remont nawierzchni drogi – zostanie wykonany jeśli zostaną wolne środki.
 5. Rozważyć możliwość budowy nowego krzyża przydrożnego.

 

Sołectwo Kolonia Dębice - 22 luty 2019 r. godz. 17:00

Frekwencja: 21 osób

Sołtys - Pan Stanisław Zasada

Rada Sołecka:

1. Pan Andrzej Kornacki
2. Pan Adam Tuszyński
3. Pani Małgorzata Ziółkowska

 

Wnioski:

 1. Źle umieszczone hydranty w chodnikach oraz zasuwy przy drodze wojewódzkiej.
 2. Zalane przydomowe oczyszczalnie ścieków u mieszkańców.
 3. Pozalewane piwnice.
 4. Przeprowadzić wizję lokalną na terenie całej miejscowości Kolonia Dębice.
 5. Zakup kontenera na cele świetlicy wiejskiej.
 6. Rozważenie możliwości odnowienia krzyża.
 7. Problemy z wyjazdem z posesji na drogę wojewódzką, droga zawyżona.
 8. Wjazdy do nieruchomości miały być 6 metrowe, przy niektórych posesjach są węższe.
 9. Wykonać rowy melioracyjne wzdłuż drogi wojewódzkiej, zostały zasypane podczas przebudowy.
 10. Czy właściciele oczyszczalni duńskich 20 letnich będą mogli skorzystać z dofinansowania do przydomowych oczyszczalni.
 11. Wystąpić do producenta duńskich oczyszczalni o kosztorys systemu sterowania na podstawie dokumentacji projektowej, którą posiadają właściciele.

 

Sołectwo Smólsk - 22 luty 2019 r. godz. 19:00

Frekwencja: 86 osób

Sołtys - Pan Chojnacki Marcin

Rada Sołecka:

1. Pan Wiesław Chojnacki
2. Pan Marcin Zieliński
3. Pan Wiesław Ochmański

 

Wnioski:

 1. Oczyścić drogę wokół pałacu z gałęzi.
 2. Zweryfikować ilość zgłoszonych osób w deklaracji odpadów komunalnych ze stanem faktycznym, sprawdzić ilość i wielkość pojemników na odpady.
 3. Oświetlenie na drodze Smólsk – Guźlin czy będzie wykonane w tym roku.
 4. Wniosek dotyczący sprawdzenia dróg.
 5. Lokalizacja siłowni przy świetlicy wiejskiej na drodze przeciwpożarowej.
 6. Wyrównać plac zabaw.
 7. Zgłoszono śmieci na posesji – wyrok sądu.
 8. Tablica informacyjna do przestawienia.
 9. Linie komunikacyjne Brześć Kujawski – Nowa Wieś.
 10. Bojler na gaz w świetlicy uszkodzony.
 11. Wymiana zasuwy na granicy Guźlin – Smólsk.
 12. Sprawdzić umowy za opiekę nad remizą.
 13. Wynajem przez pałac sprzętu ze świetlicy (wraca uszkodzony i brudny).
 14. Dotacje na straż (sprawdzić dokumenty).
 15. Motopompa dla OSP Smólsk.
 16. Alarm, syrena – przegląd.
 17. Pismo w gminie w sprawie oberwanej krawędzi jezdni.

 

Sołectwo Poddębice - 28 luty 2019 r. o godz. 17:00

Frekwencja: 30 osób

Sołtys - Pan Zbigniew Lewandowski

Rada Sołecka:

1. Pan Jacek Czarniak
2. Pani Wioletta Rubiecka
3. Pani Angelika Wojciechowska
4. Pan Kazimierz Zieliński
5. Pani Agnieszka Grzybowska

 

Wnioski:

 1. Prośba o sprawdzenie czy jest zapisany na liście przydomowej oczyszczalni ścieków.
 2. Sprawdzić listę oczekujących na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – mieszkańcy oczekują po 15 lat.
 3. Remont cząstkowy dróg na terenie Sołectwa, Kolonijka Poddębice łatanie dziur, droga Poddębice od drogi powiatowej w stronę Lijewa.

 

Sołectwo Łagiewniki - 28 luty 2019 r. godz. 19:00

Frekwencja: 38 osób

Sołtys - Pan Dawid Nowak
 

Skład Rady:

1. Pan Grzegorz Maćkowiak
2. Pan Daniel Orzelski
3. Pani Ewa Kurdubska

 

 1. Sprawdzić listę oczekujących na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – mieszkańcy oczekują po 15 lat.
 2. Zwiększyć częstotliwość kursów autobusów na odcinku Łagiewniki – Włocławek
   (godz. 10 lub 11)

 

Sołectwo Kosinowo - 1 marca 2019 r. godz. 16:30

Frekwencja: 34 osoby

Sołtys - Pan Krzysztof Wiśniewski
 

Rada Sołecka:

1. Pani Anna Kosińska
2. Pani Marlena Domańska
3. Pan Maciej Namieśnik
4. Pan Marek Migdał
5. Pan Wiesław Szatkowski

 

Wnioski:

 1. Zająć się sprawą innego dowożenia dzieci niepełnosprawnych z Dobiegniewa do szkoły do Włocławka.
 2. Sprawdzić czy droga Kosinowo – Adaminowo jest nadal na gwarancji, ponieważ jest w bardzo złym stanie i może dałoby się ją naprawić w ramach gwarancji.
 3. Zająć się sprawą odbioru odpadów, ponieważ w styczniu odpady w ogóle nie były zbierane.

 

Sołectwo Smólnik - 1 marca 2019 r. godz. 18:30

Frekwencja: 43 osoby

Sołtys - Pan Muratow Wiktor  

 

Rada Sołecka:

1. Pan Ryszard Supiński
2. Pan Piotr Marciniak
3. Pani Wiesława Grzelak

 

Wnioski:

 1. Poruszono sprawę braku oświetlenia oraz dróg na osiedlu w Smólniku.
 2. Założenie znaku z nazwą miejscowości „Przerytka” na końcu miejscowości Smólnik.

 

Sołectwo Kruszyn - 7 marca 2019 r. godz. 17:30

Frekwencja: 80 osób

Sołtys - Pan Józef Bryn

Rada Sołecka:

1. Pani Anna Dybalska - Grenz
2. Pani Bożena Piwowarczyk 
3. Pan Paweł Ostrowski
4. Pan Marek Trzeciak
5. Pan Jacek Winiecki

 

Wnioski:

Mieszkańcy poruszyli problem budowy drogi 265 głównie chodziło o odwodnienie przedmiotowej drogi oraz prywatnych nieruchomości. Pani Wójt wyjaśniła zaistniały stan rzeczy oraz poinformowała, że będzie monitorowała przebieg budowy drogi  bardzo szczegółowo.

Zgłoszono złą szerokość jezdni – 4m a miało być 5,5m zjazd nr 66/2 Kolonia Dębice – prosi o wyjaśnienie.

 

Sołectwo Koszanowo - 11 marca 2019 r. godz. 17:00

Frekwencja: 27 osób

Sołtys - Pan Karkosik Tomasz
 

Rada Sołecka:

1. Pan Henryk Kawczyński
2. Pani Anna Zalewska
3. Pan Wiesław Kapuściński


Wnioski:

 1. Odpowiedź dotycząca zakresu rachunku za zagospodarowanie działki gminnej na boisko sportowe (z poprzedniego funduszu sołeckiego). Wyjaśnienie dotyczące wydatków poniesionych na zagospodarowanie boiska – odpowiedź skierować do Pana Sołtysa i Radnego.
 2. Mieszkańcy wnioskują o nadzorowanie przedmiotowej działki podczas przebudowy drogi powiatowej Kruszynek – Lubraniec.
 3. Udzielić informacji jak zaplanowana została organizacja ruchu na przebudowywanej drodze powiatowej.

 

Sołectwo Nowa Wieś - 12 marca 2019 r.  godz. 17:00

Frekwencja: 128 osób

Sołtys - Pan Janusz Nowok 

Rada Sołecka:

1. Pani Marlena Matysiak
2. Pani Alicja Piórkowska
3. Pan Wiesław Białkowski
4. Pani Katarzyna Figel - Stolcman

 

Wnioski:

 1. Mapę z zatwierdzonymi punktami z lokalizacją ekranów akustycznych umieścić na stronie gminy – Pani Wójt udzieliła odpowiedzi, że na razie niema takiej możliwości.
 2. Wystąpić do GDDKiA w sprawie udostępnienia informacji w zakresie lokalizacji ekranów akustycznych oraz czy przedmiotowa inwestycja została ujęta w budżecie GDDKiA.
 3. Rozeznanie wśród mieszkańców co do potrzeby wybudowania masztu kratownicowego – wyjaśnić jakie są techniczne warunki postawienia masztu.
 4. Wystąpić do SatFilmu w sprawie możliwości przyłączenia indywidualnych mieszkańców do sieci światłowodowej oraz czy SatFilm będzie korzystał z dofinansowania na budowę/rozbudowę przedmiotowej sieci.
 5. Udostępnienie informacji/kalkulacji wyszacowania stawki za odpady komunalne.

Mieszkańcy zaproponowali zorganizowanie mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Sprawa do rozpatrzenia na podstawie zebranej ilości chętnych przez Sołtysów.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.