Logo Gmina Włocławek

ZAWIADOMIENIE O VIII SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK

Włocławek  15.03.2019 r.  

ROR.0002.8.2019

                                                                      

Mieszkańcy Gminy Włocławek

 

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 14:00 siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VIII  Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr VI/19 z obrad VI Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 12.02.2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr VII/19 z obrad VII Sesji Rady Gminy Włocławek w dniu 20.02.2019 r.
 6. Sprostowanie protokołu Nr II/18 z obrad II Sesji Rady Gminy Włocławek VIII kadencji z dnia 28 listopada 2018 r. w części dotyczącej pkt 6.
 7. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Włocławek w oparciu o Raport roczny 2018  o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Włocławek.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2019 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039.
 12. Rozpatrzenie  projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Włocławek porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Włocławek na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Włocławek w Schronisku dla Zwierząt we Włocławku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2019 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Włocławek.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uznania skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku i Urzędu Gminy Włocławek za bezzasadną.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustanowienia  delegata do  Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris, reprezentanta Gminy Włocławek.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Włocławek dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie w kadencji 2019-2023.
 23. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji „ Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.
 24. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich.
 25. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
 26. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.
 27. Sprawdzanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 28. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Włocławek. 
 29. Interpelacje radnych.
 30. Zapytania radnych.
 31. Sprawy różne.
 32. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.