Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 26 marca 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek

Włocławek 15.03.2019 r.

ROR.0012.6.2019

Pan/Pani

Radny/a Gminy Włocławek

           

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  oraz § 68 ust. 2 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 99, poz. 1656 z poźn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 26 marca 2019 r. Rozpoczęcie obrad Komisji o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek,  ul.  Królewiecka 7, na które serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.  
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 11.02.2019 r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustanowienia  delegata do  Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris, reprezentanta Gminy Włocławek.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek
  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Włocławek dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie w kadencji 2019-2023.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji „ Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.
 12. Sprawozdanie z działalności Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.             

 

 

    Przewodnicząca

   Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Magdalena Nowak

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.