Logo Gmina Włocławek

Zawiadomienie o XIX SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK W DNIU 20 KWIETNIA 2020 R. O GODZINIE 12:00 ROR.0002.19.2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 09.04.2020 r., zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 20 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Jednocześnie informuję, że sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.),
na wniosek Wójta Gminy Włocławek z dnia 09.04.2020 r., zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Włocławek na dzień 20 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek,
ul. Królewiecka 7.

Jednocześnie informuję, że sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7.

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Włocławek.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu Gminy Włocławek na 2020 r.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020 – 2036.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia zasad
  i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Włocławek w sprawie statutów Sołectw Gminy Włocławek.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przystąpienia Gminy Włocławek do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek    w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Włocławek oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji „ Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2019”

 14. Przedłożenie raportu z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Włocławek w 2019 roku.

 15. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Włocławek.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.