Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 1024

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

10.01.2020

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  o charakterze gminnym w formie wsparcia.

 

 1. Cel konkursu.

 

    Celem konkursu jest przede wszystkim promowanie uprawiania sportu, aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Włocławek. Upowszechnianie sportu i aktywizacja wszystkich środowisk.

 

 

II. Rodzaj zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 

    1. Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:

 

 1. Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów           
  dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2020 r.”,

 

 1. „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r.”,

 

 1. „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek
  w rozgrywkach piłki nożnej w 2020 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

 

 1. „Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

 

2. Dofinansowanie zadania

„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów           
dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2020 r.”

obejmować będzie tylko:

 1. Koszty promocji imprezy.
 2. Koszty zakupu strojów sportowych.
 3. Koszty zakupu pucharów, medali, nagród rzeczowych przeznaczonych na imprezę.
 4. Koszty wynajmu obiektów sportowych.
 5. Koszty obsługi sędziowskiej imprezy.
 6. Koszty obsługi imprez, w tym: przygotowanie obiektu, obsługa techniczna, transport, opieka medyczna.
 7. Wyżywienie zawodników, uczestników w związku z imprezą sportową, sportowo-rekreacyjną, udziałem w zawodach.
 8. Pokrycie kosztów udziału w zawodach.
 9. Koszty transportu zawodników na zawody i imprezy sportowe.
 10. Ubezpieczenie.

 

3. Dofinansowanie zadania

„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2020 r.”

obejmować będzie tylko:

 1. Wynagrodzenie instruktora oraz związane z tym wynagrodzeniem należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.
 2. Koszty sprzętu sportowego.
 3. Koszty zakupu strojów sportowych.
 4. Ubezpieczenie.

 

 4.Dofinansowanie zadania

„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławekw rozgrywkach piłki nożnej w 2020 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”

obejmować będzie tylko:

 1. Koszty wynagrodzenia trenerów oraz związane z tym wynagrodzeniem należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.
 2. Koszty zakupu strojów sportowych.
 3. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.
 4. Koszty wynajmu obiektów sportowych.
 5. Ubezpieczenie zawodników.
 6. Opieka medyczna i ochrona.
 7. Wyżywienie oraz napoje, tj. woda niegazowana, gazowana, napoje regeneracyjne, soki dla zawodników w związku z meczami
  i treningami.
 8. Transport zawodników na mecze.
 9. Pokrycie kosztów ekwiwalentu sędziów.
 10. Opłaty do Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
  z wyłączeniem kar dla zawodników.
 11. Utrzymanie szatni.
 12. Środki czystości.
 13. Opłaty należności do Urzędu Skarbowego we Włocławku.

 

 

5.Dofinansowanie zadania

„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”

obejmować będzie tylko:

 1. Wynagrodzenie instruktora oraz związane z tym wynagrodzeniem należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.
 2. Koszty sprzętu sportowego.
 3. Koszty zakupu strojów sportowych.
 4. Ubezpieczenie.

 

III. Kwota na wszystkie zadania ogółem – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego mieszczącego się w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zmianami).
 2. Podmiotami mogącymi ubiegać się o zlecanie realizacji zadań publicznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
 3. Zlecanie realizacji zadań następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 4. Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu zgodnym
  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów:
 1. podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów),
 2. wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania,
 3. możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej

     w ramach działu Kultura Fizyczna,

 1. rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań

w poprzednich latach,

 1. oceny możliwości realizacji zadania.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania.

      1.Zadanie winno być wykonane w roku 2020, a szczegółowy termin  

      realizacji zostanie określony w umowie.

      2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie            

      z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami,

      w zakresie opisanym w ofercie.

      3.Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem

      umowy nie podlegają refundacji przez Gminę Włocławek.

      4.Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań

      określone zostaną w zawartych umowach.

VI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.02.2020 r. w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek pok. nr 5.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek,

ul. Królewiecka 7, pok. nr 3. oraz w załączeniu do oferty.

Wymagane dokumenty:

 1. Do formularza oferty należy załączyć aktualny statut.
 2. Oferenci nie będący w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązani
  są załączyć aktualny wypisu innej ewidencji lub rejestru.

     3) Osoby reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić statut
          za zgodność z oryginałem.

 

Inne wymogi:

1.W ofercie w dziale II. Dane oferenta (-tów) pkt. 1 podać numer rachunku bankowego.

2. Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego (III. Opis zadania pkt 6).

 

 

VII. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1.W ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert zostanie dokonana ocena i wybór ofert.

2.Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie dokona wyboru ofert.

3.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia:

- jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej  

  ocenie merytorycznej,

     - oferty złożone po terminie nie będą oceniane.

4.Wójt Gminy Włocławek przy rozpatrywaniu ofert w szczególności:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
 4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, w tym udział środków własnych musi wynosić 5% całkowitych kosztów zadania,
 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową
  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych
  w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

 

VIII. W 2019 roku zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia, zrealizowano poprzez otwarte konkursy ofert.

W 2019 roku były realizowane poniższe zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:

-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów            
dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2019 r.”,

-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2019 r.”,

-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek
w rozgrywkach piłki nożnej w 2019 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych

znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

-„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

Następujące zespoły, kluby, stowarzyszenia otrzymały dotacje
po rozstrzygnięciu konkursów ofert w wysokościach:

 • LZS „Kujawiak” Kruszyn – 45.000,00 zł.,
 • LZS „Victoria” Smólnik – 35.000,00 zł.,
 • UKS „Start” Smólnik –  6.000,00 zł. (trzy zadania),
 • UKS „AS Kruszyn” –  6.000,00 zł. (dwa zadania),
 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” – 4.000,00 zł. (dwa zadania),  
 • Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” – 4.000,00 zł. (dwa zadania).

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami).

Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel.  54 230 53 38.

 

Siedziba Wójta Gminy Włocławek:

Urząd Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

 

Klauzula Informacyjna

Ogłoszenie Wójta

Oferta

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.