Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 1028

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

17.01.2020

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Włocławek

z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia.


I. Cel konkursu.

 

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Włocławek. Uczestniczenie mieszkańców Gminy Włocławek w wydarzeniach kulturalnych ma służyć integracji środowisk lokalnych.

 

II. Rodzaj zadania w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

    1. Zadanie publiczne – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie w s p a r c i a:

 

-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”.

 

2. Dofinansowanie zadania

-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”.

obejmować będzie tylko:

 1. koszty transportu,
 2. koszty wstępu do obiektów kultury,
 3. koszty biletów na spektakle teatralne, wystaw teatralnych,
 4. koszty prelekcji o teatrze,
 5. koszty wyżywienia, noclegów,
 6. ubezpieczenie.

 

III. Kwota na zadanie ogółem – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zlecanie realizacji zadania publicznego odbywa się poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego mieszczącego się w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 ze zmianami).
 2. Podmiotami mogącymi ubiegać się o zlecanie realizacji zadań publicznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe.
 3. Zlecanie realizacji zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 4. Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu zgodnym
  ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów:
 1. podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów),
 2. wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się,        na realizację zadania,
 3. możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej

     w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

 1. rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach,
 2. oceny możliwości realizacji zadania.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania.

      1.Zadanie winno być wykonane w roku 2020, a szczegółowy termin realizacji
      zostanie określony w umowie.

      2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie
      z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie
      opisanym w ofercie.

      3.Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem
      umowy nie podlegają refundacji przez Gminę Włocławek.

      4.Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej
      umowie.

 

VI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 10.02.2020 r.              w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, pok. nr 5.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek,

ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 oraz w załączeniu do ogłoszenia.

 

 

Inne wymogi:

 1. w ofercie w dziale II. Dane oferenta (-tów) pkt 1 podać numer rachunku bankowego,
 2. odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego (III. Opis zadania pkt 6).

 

Wymagane dokumenty:

 1. do formularza oferty należy załączyć aktualny statut oraz wypis
  z właściwego rejestru lub ewidencji – z wyjątkiem oferentów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. osoby reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić statut
  za zgodność z oryginałem.

 

VII. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1.W ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert zostanie dokonana ocena i wybór ofert.

2.Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie wyboru ofert.

3.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia:

- jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej  

  ocenie merytorycznej,

     - oferty złożone po terminie nie będą oceniane.

4.Wójt Gminy Włocławek przy rozpatrywaniu ofert w szczególności:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
 4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  w tym udział środków własnych musi wynosić 5% całkowitych kosztów zadania,
 5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy,
  w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych
  w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

 

VIII. W 2019 roku zadania publiczne na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych były realizowane.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego                            o charakterze gminnym, rodzaj zadania działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia:

Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”.

Zostały wybrane następujące oferty i przyznano dotacje:

 1. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” Nowa Wieś:

Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze. Teatr Muzyczny w Łodzi”- przyznana kwota dotacji 1.650,00 zł. (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).

 1. Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo:

Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”- przyznana kwota dotacji 1.650,00 zł. (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).

 1. Stowarzyszenie „Na Skraju” Poddębice:

Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”- przyznana kwota dotacji 1.650,00 zł. (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami).

Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek,       ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel.  54 230 53 38.

Klauzula Informacyjna

Oferta

Ogłoszenie Wójta

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.