Logo Gmina Włocławek

News

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

12.08.2015

Gminny Zespół Oświaty we Włocławku informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2015 Wójta Gminy Włocławek z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna”, wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie Gminy Włocławek należy składać do dnia 08 września 2015r.

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015r. poz. 938) dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje:

 • uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016  naukę w klasie  III  szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 574 zł. netto zgodnie z art. 5ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 i 693).
 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę  przekracza obowiązujące kryterium dochodowe, ale w których występuje jeden z przypadków wymienionych w art.7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz.163 i 693).
 • uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem, (w tym   z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) uczęszczających  w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

- szkół podstawowych ( z wyjątkiem klas I,II i IV)

- gimnazjów ( z wyjątkiem klasy I)

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

             - szkół podstawowych ( z wyjątkiem klasy IV)

             - gimnazjów ( z wyjątkiem klasy I)

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych , o których mowa w art. 3 pkt. 24 ustawy o systemie oświaty.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

2. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) pełnoletniego ucznia a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

3. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.                           

4. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia - oświadczenie o wysokości dochodów)
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno –pedagogiczną.
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny w której dochód przekracza 574 zł. na osobę, a którego rodzina  znajduje się w trudnej sytuacji życiowej/losowej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć uzasadnienie (pkt. VI wniosku)

5. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2015 będzie wynosić:

 

 • dla uczniów z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym do klasy I i II szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

(* w przypadku niekorzystania z podręcznika zapewnionego przez MEN)

 

do kwoty 175 zł*

 

 • dla uczniów klasy III szkoły podstawowej
 • dla uczniów:
 • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją), z autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klas: III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjów niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty wychowania

do kwoty 225 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową  ( w tym z afazją), z autyzmem    (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją), z autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi , w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do klas II i III gimnazjum, niekorzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

 • dla uczniów niesłyszacych, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do klas II i III gimnazjum korzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręcznikówdo kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 303,50zł.

do kwoty 607 zł

 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum
 • korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50zł.
 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej,
 • korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 308,00 zł.

do kwoty 770 zł

 

6. Druki wniosków wraz z objaśnieniami dostępne są w sekretariatach szkół, w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, oraz na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

7. Zwrot kosztów zakupu.

Zwrot kosztów zakupu podręczników, a przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje po przedłożeniu dowodu ich zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie, odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

Rozporządzenie określa także możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników na podstawie potwierdzenia zakupu podręczników , w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym również zakupu materiałów edukacyjnych , wystawionego przez podmiot (np. radę rodziców, rodzica, nauczyciela), który dokonał zakupu dla grupy uczniów. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016,
 • nazwę i adres szkoły,
 • wykaz zakupionych podręczników lub wykaz materiałów edukacyjnych (w przypadku   uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
 • kwotę zakupu,
 • datę zakupu,
 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których dokonano zakupów.

Skan Zarządzenia

Wniosek na wyprawkę druk Nr 1

Wniosek na wyprawkę druk Nr 2

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.