Logo Gmina Włocławek

News

ZAPROSZENIE NA XI SESJĘ RADY GMINY WŁOCŁAWE

19.11.2015

Włocławek  17.11.2015 r.   

 

 

Mieszkańcy Gminy Włocławek

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515)  zwołuję  XI Sesję Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu 30  listopada  2015 r. o godzinie 13:00  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek  ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia  XI Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
  -     odczytanie tekstu
  -     przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr VIII/15 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 06.10.2015 r.
 5. Przyjęcie protokołu Nr IX/15 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 09.10.2015 r.
 6. Przyjęcie protokołu Nr X/15 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 21.10.2015 r.
 7. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.  
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu
  na 2015 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  określenia stawek podatku od nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zwolnień  przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów  obliczania podatku rolnego.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  wprowadzenia opłaty
  od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia taryf
  na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2016 r.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia rezygnacji  Pana Pawła Bogdanowicza z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad jej przyznawania Radnym Gminy Włocławek oraz diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów  i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 21. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz  trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 22. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek  z przeprowadzonych konsultacji  odnośnie projektu uchwały w sprawie „ Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o  wolontariacie , na rok 2016”.
 23. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.
 24. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na 2016 r.
 25. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie rozpatrzenia skargi
  na działalność Wójta Gminy Włocławek.
 26. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie rozpatrzenia skargi
  na działalność Wójta Gminy Włocławek.
 27. Interpelacje i wnioski radnych.
 28. Zapytania i wolne wnioski - informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. 
 29. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Stosownie do przepisów  art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.