Logo Gmina Włocławek

News

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek

28.01.2016

Wójt Gminy Włocławek na podstawie art. 11ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. 2014 r. poz. 1118 ze zmianami.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.

I. Rodzaj zadań: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

    1.Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:

-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2016 r.”,

-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2016 r.”,

- „Udział zespołów dorosłych i młodzieży  z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2016 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych

znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

-„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

II. Kwota na wszystkie zadania ogółem – 80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów :

 1. Podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów).
 2. Wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.
 3. Możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura Fizyczna.
 1. Rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań

w poprzednich latach.

 1. Oceny możliwości realizacji zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

      1.Zadanie winno być wykonane w roku 2016, a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie.

 

 

      2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie             

      z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami,

      w zakresie opisanym w ofercie.

     3.Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem

     umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.

     4.Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań

     określone zostaną w zawartych umowach.

 

V. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem nazwy zadania o którym mowa w pkt I. 1. w terminie do dnia 19.02.2016 r. w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek pok. nr 5

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek,

ul. Królewiecka 7, pok. nr 3.

Wymagane dokumenty:

 1. Do formularza oferty należy dołączyć:

- aktualny statut,

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

- oświadczenie oferenta o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, podatkowych i innych danin o charakterze publiczno- prawnym.

       2) Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę bądź osoby statutowo upoważnione przez organizację do składania oświadczeń woli w jej imieniu ze skutkami o charakterze finansowym tych oświadczeń oraz opatrzona pieczęcią organizacji.

       3) W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoby reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

 

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

W ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert zostanie dokonana ocena i wybór ofert.

Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie dokona wyboru ofert.

 1. Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia.

- jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej  

  ocenie merytorycznej,

     - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

      2. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu

o następujące kryteria :

 • ocena możliwości realizacji zadania,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
 • 20% udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 • ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków,
 • preferowanie podmiotów działających na terenie Gminy Włocławek,
 • cykliczność proponowanych zadań.

VII. W 2016 roku do dnia niniejszego ogłoszenia nie były realizowane żadne zadania publiczne na podstawie otwartego konkursu ofert na zadnie publiczne wspieranie kultury fizycznej i sportu.     

        

W 2015 roku zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia, zrealizowano poprzez otwarte konkursy ofert.

 

 

Następujące zespoły, kluby, stowarzyszenia otrzymały dotacje                     po rozstrzygnięciu konkursów ofert w wysokościach:

 • LZS „Kujawiak” Kruszyn – 32 000,00 zł.
 • LZS „Victoria” Smólnik – 39 000,00 zł.
 • UKS „Start” Smólnik –  7 000,00 zł.
 • UKS „AS Kruszyn” –  5 000,00 zł.
 • UKS „Kruszyn” – 2 000,00 zł.
 • Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkół Katolickich Warząchewka Polska – 1 000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” – 4 000,00 zł.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 ze zmianami).

Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel.  54 230 53 38.

 

 

 

Siedziba Wójta Gminy Włocławek:

Urząd Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

 

Włocławek, 28.01.2016 r.

 

Pobierz skan

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.