Logo Gmina Włocławek

News

ZAPROSZENIE NA XIII SESJĘ RADY GMINY WŁOCŁAWEK

12.02.2016

Włocławek  11.02.2016 r.

 

 

Mieszkańcy Gminy Włocławek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 ze zm.)  zwołuję  XIII Sesję Rady Gminy Włocławek
VII kadencji w dniu 19 lutego 2016 r. o godzinie 11:00  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia  XIII Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie propozycji porządku obrad:
  -     odczytanie tekstu i zgłoszenie uwag,
  -     przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XII/15 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 15.12.2015 r.
 5. Spotkanie z Radnymi Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego – omówienie spraw związanych z informatyzacją i przebudową dróg Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  
 6. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/97/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia  2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2016 - 2038.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały
  w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznawania Radnym Gminy Włocławek oraz diety  zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek. 
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek  z przeprowadzonych konsultacji  odnośnie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o  wolontariacie, na rok 2016”.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek zmieniającej uchwałę
  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o  wolontariacie, na rok 2016”.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek  z realizacji „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego
  i o  wolontariacie , na rok 2015”.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie niewystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie rozpatrzenia  skargi na działanie Wójta Gminy Włocławek.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały
  w sprawie oddania w dzierżawę budynku po byłej Szkole Podstawowej w Warząchewce Polskiej, położonej na działce nr 251, w drodze bezprzetargowej.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia zasad
  i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Włocławek w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy Włocławek na 2016 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 19. Przedłożenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włocławek  za 2015 rok.
 20. Przedłożenie sprawozdania z pracy  Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi
  i Integracji Europejskiej  Rady Gminy Włocławek  za 2015 rok.
 21. Przedłożenie sprawozdania z pracy  Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  Rady Gminy Włocławek  za 2015 rok.
 22. Przedłożenie sprawozdania z pracy  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Włocławek  za 2015 rok.
 23. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej  Rady Gminy Włocławek  na 2016 rok.
 24. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek  na 2016 rok.
 25. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Włocławek  na 2016 rok.
 26. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015 rok.
 27. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku za 2015 rok. 
 28. Interpelacje i wnioski radnych.
 29. Zapytania i wolne wnioski.
 30. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosownie do przepisów  art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.