Logo Gmina Włocławek

News

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

25.08.2016

Gminny Zespół Oświaty we Włocławku informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 128/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016r. - „Wyprawka szkolna”, wnioski  o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów szkół położonych na terenie Gminy Włocławek  należy składać   do dnia  08 września 2016r.

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1045) dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do:

 • klasy  VI  szkoły podstawowej
 • klasy III gimnazjum

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniówz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży:

- klas I-III i VI szkoły podstawowej

            - klasy III gimnazjum

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych , o których mowa w art. 3 pkt. 24 ustawy o systemie oświaty, o ile uczniowie ci nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

2. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) pełnoletniego ucznia a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

3. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.                           

4. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno –pedagogiczną.

5. Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2016 będzie wynosić:

 

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

 

do kwoty 225 zł

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającym do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, korzystających        z podręczników do kształcenia specjalnego

- w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 192,50zł.

 

do kwoty 770 zł.

 

 • dla uczniów:
 • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,                      z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem           ( w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do klasy VI  szkoły podstawowej, nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, korzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego

- w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 308,00zł.

 

do kwoty 770 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących                               z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,                                      z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją), z autyzmem                      ( w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi ,     w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do klasy III gimnazjum, niekorzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną                         w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,                                 w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do klasy III gimnazjum korzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego

- w przypadku gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania do zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 303,50zł.

 

do kwoty 607 zł

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej
 • w przypadku gdy uczeń nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

do kwoty 175 zł

 

6. Druki wniosków  dostępne są w sekretariatach szkół.

7. Zwrot kosztów zakupu.

a) w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna”.

b) w przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych  dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

Anna Ledzion

Kierownik

Gminnego Zespołu Oświaty

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.