Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 36

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek

30.03.2015

Sprawozdanie
Wójta Gminy Włocławek z realizacji
 „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”.
 
Uchwałą Nr XXIV/248/13 Rada Gminy Włocławek w dniu 21 października 2013 r. uchwaliła „Program współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”.
       W związku z powyższą uchwałą w 2014 roku Wójt Gminy Włocławek ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.
W dniu 14 stycznia 2014 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze gminnym, rodzaj zadań – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w formie wsparcia pod nazwą:
- „Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.”
- „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2014 r.”
- „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2014 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”.
Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek oraz w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek na tablicy ogłoszeń.
Oferty można było składać do dnia 14 lutego 2014 r.
Wpłynęły następujące oferty:
1.Ludowy Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn:
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2014 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”- wnioskowana kwota dotacji 44 500,00 zł.
2.Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Smólnik:
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2014 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”- wnioskowana kwota dotacji 35 000,00 zł.
 
3.Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik:
 „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.”, „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży           w 2014 r.”- wnioskowana kwota dotacji 12 190,00 zł.
4.Uczniowski Klub Sportowy „AS Kruszyn”:
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2014 r.- wnioskowana kwota dotacji 4 375,00 zł.
5.Uczniowski Klub Sportowy „Kruszyn”:
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2014 r. - wnioskowana kwota dotacji 4 375,00 zł.
6.Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego w Warząchewce Polskiej:
„Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.”- wnioskowana kwota dotacji 1 250,00 zł.
7.Klub Sportowy „Wisła Smólnik”:
„Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.”- wnioskowana kwota dotacji 9 500,00 zł.
Zarządzeniem Nr 174/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. Wójt Gminy Włocławek powołał komisję konkursową do zaopiniowania złożonych ofert w następującym składzie:
1.Pan Piotr Stanny – przewodniczący
2.Pani Małgorzata Świderska – członek
3.Pani Maria Maciaszek – członek.
W dniu 07 marca 2014 r. roku komisja konkursowa odbyła posiedzenie, podczas którego zaopiniowała pozytywnie wszystkie oferty.
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych o charakterze gminnym – rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.”;
-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2014 r.”;
-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2014 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”.
 
Wójt Gminy Włocławek przyznał poniżej wymienione dotacje na zadania publiczne:
1.Ludowy Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2014 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” - przyznana kwota dotacji 31 000,00 zł. (słownie : trzydzieści jeden tysięcy złotych);
2.Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Smólnik
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2014 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek” - przyznana kwota dotacji 29 000,00 zł. (słownie : dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
3.Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik
 „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.”, „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży          w 2014 r.” -  przyznana kwota dotacji 4 500.00 zł. (słownie : cztery tysiące pięćset złotych);
4.Uczniowski Klub Sportowy „AS Kruszyn” 
„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2014 r.” -  przyznana kwota dotacji 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych);
5.Uczniowski Klub Sportowy „Kruszyn” 
 „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2014 r.” -  przyznana kwota dotacji 1 000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych).
6.Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego w Warząchewce Polskiej
 „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.” -  przyznana kwota dotacji 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych).
7.Klub Sportowy „Wisła Smólnik
 „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.” -  przyznana kwota dotacji 1 000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych).
W dniach 14, 21, 25 marca 2014 r. oraz w dniu 25 kwietnia 2014 r. zostały zawarte umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyżej wymienionymi zespołami i klubami sportowymi.
W dniu 14 stycznia 2014 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert realizację zadania publicznego o charakterze gminnym, rodzaj zadania – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia pod nazwą: 
1. „Integracja lokalna poprzez koncerty sceniczne i plenerowe orkiestr dętych 
na terenie Gminy Włocławek w 2014 r.”;
2. „Integracja lokalna poprzez modernizację i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smólnik, w której organizuje się uroczystości i imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Włocławek w 2014 r.”.
Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek oraz w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek na tablicy ogłoszeń.
Wpłynęły następujące oferty:
na realizację zadania publicznego wymienionego w pkt 1wpłynęła jedna oferta:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie:
„Integracja lokalna poprzez koncerty sceniczne i plenerowe orkiestr dętych   na terenie Gminy Włocławek w 2014 r.”. ”- wnioskowana kwota dotacji 7 000,00 zł.
Również na zadanie wymienione w pkt 2 wpłynęła jedna oferta:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku:
 „Integracja lokalna poprzez modernizację i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smólnik, w której organizuje się uroczystości i imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Włocławek w 2014 r.”.- wnioskowana kwota dotacji 10 000,00 zł.
Zarządzeniem Nr 173/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. Wójt Gminy Włocławek powołał komisję konkursową do zaopiniowania złożonych ofert w następującym składzie:
1.Pan Piotr Stanny – przewodniczący
2.Pani Małgorzata Świderska – członek
3.Pani Maria Maciaszek – członek.
W dniu 17 lutego 2014 roku komisja konkursowa odbyła posiedzenie, podczas którego pozytywnie zaopiniowała złożone oferty.
Wójt Gminy Włocławek przyznał poniżej wymienione dotacje na zadania publiczne:
1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie
„Integracja lokalna poprzez koncerty sceniczne i plenerowe orkiestr dętych na terenie Gminy Włocławek w 2014 r.”. ”- przyznana kwota dotacji 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych);
 
 
2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku
 „Integracja lokalna poprzez modernizację i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smólnik, w której organizuje się uroczystości i imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Włocławek w 2014 r.”.- przyznana kwota dotacji 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
W dniach 18 i 20 lutego 2014 r. zostały zawarte umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyżej wymienionymi.
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 01 października 2014 r. złożona została oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku na realizację zadania publicznego pod nazwą: 
„Integracja lokalna poprzez modernizację i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Smólnik, w której organizuje się uroczystości i imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Włocławek w 2014 r. – kontynuacja”- wnioskowana kwota dotacji 9 000,00 zł.
Oferta została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek oraz w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek na tablicy ogłoszeń.
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Włocławek zlecił wyżej wymienione zadanie publiczne i przyznał dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
W dniu 09 października 2014 r. została zawarta umowa o wsparcie realizacji wyżej wymienionego zadania publicznego.
W 2014 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi  w sferze zadań publicznych miała miejsce poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania  wykonywania tych zadań , wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
Pozafinansowa współpraca polegała na spotkaniach z przedstawicielami organizacji w urzędzie, umieszczanie informacji o działaniach organizacji na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.
 
 
16.03.2015 r.
Małgorzata Świderska
 

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.