Logo Gmina Włocławek

News

ZAWIADOMIENIE O XXIX SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK

16.11.2017

Mieszkańcy Gminy Włocławek

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 21 ust.1 Statutu Gminy Włocławek  zwołuję obrady  XXIX Sesji Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu 23 listopada 2017 r. o godzinie 13:30   w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  XXIX Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przedstawienie  porządku obrad:
  -     odczytanie tekstu,
  -     przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/17 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 26.10.2017 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2017 r.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
 11.  Rozpatrzenie  projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia   wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Włocławek. 
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk - Kruszyn   etap II od km 1+342 do km 2+518” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Włocławek.
 21. Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.
 22. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.
 23. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustanowienia delegata do Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, reprezentującego Gminę Włocławek.
 24. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Włocławek na 2018 r.
 25. Interpelacje i wnioski radnych.
 26. Zapytania i wolne wnioski.
 27. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Włocławek.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.