Logo Gmina Włocławek

News

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 2017 r.

28.12.2017

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w formie wsparcia.

I. Rodzaj zadań: wspieranie.

    1. Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:

-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2018 r.”,

-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2018 r.”,

-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2018 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych

znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

-„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

2. Dofinansowanie zadania

„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2018 r.”

obejmować będzie tylko:

 1. Koszty promocji imprezy.
 2. Koszty zakupu strojów sportowych.
 3. Koszty zakupu pucharów, medali, nagród rzeczowych przeznaczonych na imprezę.
 4. Koszty wynajmu obiektów sportowych.
 5. Koszty obsługi sędziowskiej imprezy.
 6. Koszty obsługi imprez, w tym: przygotowanie obiektu, obsługa techniczna, transport, opieka medyczna.
 7. Wyżywienie zawodników, uczestników w związku z imprezą sportową, sportowo-rekreacyjną, udziałem w zawodach.
 8. Pokrycie kosztów udziału w zawodach.
 9. Koszty transportu zawodników na zawody i imprezy sportowe.
 10. Ubezpieczenie.

3. Dofinansowanie zadania

„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2018 r.”

obejmować będzie tylko:

 1. Wynagrodzenie instruktora oraz związane z tym wynagrodzeniem należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.
 2. Koszty sprzętu sportowego.
 3. Koszty zakupu strojów sportowych.
 4. Ubezpieczenie.

 4.Dofinansowanie zadania

„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2018 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych

znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”

obejmować będzie tylko:

 1. Koszty wynagrodzenia trenerów oraz związane z tym wynagrodzeniem należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.
 2. Koszty zakupu strojów sportowych.
 3. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.
 4. Koszty wynajmu obiektów sportowych.
 5. Ubezpieczenie zawodników.
 6. Opieka medyczna i ochrona.
 7. Wyżywienie oraz napoje, tj. woda niegazowana, gazowana, napoje regeneracyjne, soki dla zawodników w związku z meczami i treningami.
 8. Transport zawodników na mecze.
 9. Pokrycie kosztów ekwiwalentu sędziów.
 10. Opłaty do Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej z wyłączeniem kar dla zawodników.
 11. Utrzymanie szatni.
 12. Środki czystości.
 13. Opłaty należności do Urzędu Skarbowego we Włocławku.

5.Dofinansowanie zadania

„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych” 

obejmować będzie tylko:

 1. Wynagrodzenie instruktora oraz związane z tym wynagrodzeniem należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego.
 2. Koszty sprzętu sportowego.
 3. Koszty zakupu strojów sportowych.
 4. Ubezpieczenie.

II. Kwota na wszystkie zadania ogółem – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego mieszczącego się w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zmianami).
 2. Podmiotami mogącymi ubiegać się o zlecanie realizacji zadań publicznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
 3. Zlecanie realizacji zadań następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 4. Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
 5. Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów:
 1. podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów),
 2. wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania,
 3. możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura Fizyczna,
 4. rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach,
 5. oceny możliwości realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1.Zadanie winno być wykonane w roku 2018, a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie.

2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3.Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę Włocławek.

4.Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w zawartych umowach.

V. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.01.2018 r. w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek pok. nr 5.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek,

ul. Królewiecka 7, pok. nr 3.

Wymagane dokumenty:

 1. Do formularza oferty należy załączyć aktualny statut.
 2. 2) Osoby reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić statut za zgodność z oryginałem.

VI. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1.W ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert zostanie dokonana ocena i wybór ofert.

2.Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie dokona wyboru ofert.

3.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia:

- jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej ocenie merytorycznej,

- oferty złożone po terminie nie będą oceniane.

4.Wójt Gminy Włocławek przy rozpatrywaniu ofert w szczególności:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
 4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, w tym udział środków własnych musi wynosić 5% całkowitych kosztów zadania,
 5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

VII. W 2017 roku zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia, zrealizowano poprzez otwarte konkursy ofert.

W 2017 roku były realizowane poniższe zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:

-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2017 r.”,

-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2017 r.”,

-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2017 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych

znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

-„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

Następujące zespoły, kluby, stowarzyszenia otrzymały dotacje po rozstrzygnięciu konkursów ofert w wysokościach:

 • LZS „Kujawiak” Kruszyn – 31.000,00 zł.
 • LZS „Victoria” Smólnik – 31.000,00 zł.
 • UKS „Start” Smólnik –  8.000,00 zł. (trzy zadania)
 • UKS „AS Kruszyn” –  5.000,00 zł.
 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” – 3.000,00 zł. (dwa zadania) 
 • Stowarzyszenie Wiejskie „Świętosław” – 2.000,00 zł.

W 2016 r. niżej wymienione zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:

-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2016 r.”,

-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2016 r.”,

- „Udział zespołów dorosłych i młodzieży  z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2016 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych

znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,

-„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.

W 2016 roku zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia, zrealizowano poprzez otwarte konkursy ofert.

Następujące zespoły, kluby, stowarzyszenia otrzymały dotacje po rozstrzygnięciu konkursów ofert w wysokościach:

 • LZS „Kujawiak” Kruszyn – 30.000,00 zł.
 • LZS „Victoria” Smólnik – 32.000,00 zł.
 • UKS „Start” Smólnik –  7.000,00 zł.
 • UKS „AS Kruszyn” –  7.000,00 zł.
 • Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Warząchewka Polska – 500,00 zł.
 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” – 2.000,00 zł
 • Stowarzyszenie Wiejskie „Świętosław” – 1.500,00 zł.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami).

Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel.  54 230 53 38.

 

Siedziba Wójta Gminy Włocławek:

Urząd Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

 

Włocławek, 28.12.2017 r.

 

Pobierz skan

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.