Logo Gmina Włocławek

News

ZAPROSZENIE NA VI SESJĘ RADY GMINY WŁOCŁAWEK VII KADENCJI

27.05.2015

Włocławek  26.05.2015r.


Mieszkańcy  Gminy Włocławek 


Na podstawie art. 20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, ze zmianami)  zwołuję  VI Sesję Rady Gminy Włocławek VII kadencji w dniu 10 czerwca 2015 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek  ul. Królewiecka 7. 
Serdecznie zapraszam. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.    Otwarcie posiedzenia  VI Sesji Rady Gminy Włocławek.
2.    Stwierdzenie quorum  i wybór sekretarzy obrad. 
3.    Przedstawienie propozycji porządku obrad:
-     odczytanie tekstu i zgłoszenie uwag,
-     przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr V/15 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 29.04.2015r.
5.    Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  rozpatrzenia skargi na poczynania Wójta Gminy Włocławek – przekazanie skargi do postępowania administracyjnego ( skarga złożona przez p._____________).
6.    Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Włocławek ( skarga złożona przez p._______________). 
7.    Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie  zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz przygotowania projektu uchwały w sprawie mandatu radnego Gminy Włocławek. 
8.    Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu Gminy Włocławek na 2015 r. 
9.    Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2015 - 2033.
10.    Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2014 rok.
11.    Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włocławek za 2014 rok i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2014 rok.
12.    Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek 
z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2014 rok. 
13.    Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy za 2014 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2014 rok. 
14.    Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek  
za 2014 rok.
15.    Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
16.    Interpelacje i wnioski radnych.
17.    Zapytania i wolne wnioski. 
18.    Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Włocławek.


Stosownie do przepisów  art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594  z póź. zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.