Logo Gmina Włocławek

News

ZAWIADOMIENIE O XXXV SESJI RADY GMINY WŁOCŁAWEK

14.06.2018

Włocławek 13.06.2018 r.

ROR.0002.5.2018

 

Mieszkańcy  Gminy Włocławek

 

         Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) w związku z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Włocławek w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

Serdecznie zapraszam.

 

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad  XXXV Sesji Rady Gminy Włocławek.
 2. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarzy obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad:
  -     odczytanie tekstu
  -     przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XXXII/18 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 28.03.2018 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr  XXXIII/18 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 12.04.2018 r.
 6. Przyjęcie protokołu  nr XXXIV/18 z Sesji Rady Gminy Włocławek z dnia 17.05.2018 r.
 7. Informacja Wójta Gminy Włocławek z okresu międzysesyjnego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2018 r.
 9. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Włocławek sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2017 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Włocławek za 2017 rok i udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2017 rok.
 11. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2017 rok.
 12. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu Gminy Włocławek za 2017 rok oraz nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2017 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć  pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włocławek dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 18. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Włocławek – organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie nauczycieli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2014 – 2020 – EFS.
 19. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie wzniesienia w miejscowości Kruszyn pomnika w formie kamiennej tablicy dla upamiętnienia setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 20. Rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Włocławek.
 21. Informacja Rady Gminy Włocławek o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Włocławek w 2017 r.
 22. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej.
 23. Interpelacje i wnioski radnych.
 24. Zapytania i wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Włocławek.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Pobierz skan

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.