Logo Gmina Włocławek

News

News zdjęcie id 895

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny II

26.06.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny II

Celem ogólnym II LSR jest:

II. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

 

Cel ten ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych.

Typy projektów, które będą realizowane w celu ogólnym drugim to:

A)  działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (Rewitalizacja) - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

           Oczekiwanym efektem realizacji projektów w ramach tego typu będzie m.in.: wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez uczestnictwo osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym, wzrost zatrudnienia, ożywienie gospodarcze, a także wzrost potencjału gospodarczego poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

 

Koleje typy projektów w ramach celu ogólnego II będą realizowane w trybie grantowym:

B) Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

- kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

- i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

C) Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

- Usług wzajemnościowych, samopomocowych,

-  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

- inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej.

 

W okresie III/IV kwartał 2019 roku, LGD planuje ogłosić konkursy w ramach wskazanych typów projektu.

 

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU  A (Rewitalizacja):

Beneficjentami mogą być:

• Jednostki samorządu terytorialnego,

• Związki jednostek samorządu terytorialnego,

• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

• Samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu jednostek nieposiadających osobowości prawnej składa jednostka samorządu terytorialnego),

• Organizacje pozarządowe,

• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

• Instytucje otoczenia biznesu,

• Partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Grupa odbiorców -   mieszkańcy obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju Dorzecza Zgłowiączki.

Maksymalny poziom dofinansowania – 95%

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich polegać będzie na:

• rozbudowie i nadbudowie budynków lub obiektów,

• modernizacji budynków lub obiektów,

• przebudowie budynków lub obiektów,

• adaptacji budynków lub obiektów,

• remoncie budynków lub obiektów oraz

• zagospodarowaniu przyległego otoczenia.

Przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych na obszarze rewitalizowanym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej- nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizacyjnego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach osi priorytetowej 7.

 

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU B oraz C:

Kto może składać wniosek o powierzenie grantu:  Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Projekt może być skierowany do następującej grupy odbiorców:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR

-otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące funkcje opiekuńcze

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego grantem  -  95 %, przy założeniu, że kwota grantu wyniesie nie więcej niż 50 000,00 zł. 

 

Klub młodzieżowy –  odbiorcami wsparcia są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym tj. od6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Klub młodzieżowy w swojej działalności zakłada realizację następujących celów:

- wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;

- pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;

- wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;

- kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych

- wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;

- zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań

W ramach klubu może być realizowany program rówieśniczy, który polega na organizowaniu liderów/doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach ich funkcjonowania, m.in.:

- edukacyjnej

-działania o charakterze socjoterapeutycznym (promowanie pozytywnych wzorców zachowań, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi)

- profilaktycznej – promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych

- mediacyjnej –  rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych w sytuacjach problemowych

 

Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, które mogą uzyskać wsparcie w ramach zakresu tematycznego - i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym to:

- organizowanie i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej

- organizowanie i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

- organizowanie i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym

 

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem :

a)  usług wzajemnościowych, samopomocowych  mogą dotyczć:

- organizacji i finansowania kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy,

- organizacji i finansowanie uczestnictwa w grupach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby

prowadzącej grupę.

 

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej mogą dotyczyć:

- koszty zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

Animator/lider - jest to osoba przyczyniająca się do:

· ułatwienia kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców;

· inicjowania powstawania grup obywatelskich;

· motywowania grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne;

· diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;

· wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;

· budowanie lokalnych koalicji;

· moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;

· pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę;

· animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego.

 

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej mogą dotyczyć:

- edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych

i debat społecznych dla mieszkańców;

- organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym;

- inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

Informacja w formacie PDF /Pobierz/

Wójt gminy zaprasza

Magdalena
Korpolak - Komorowska

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.